Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu

WARUNKI PRZYJĘCIA do DPS

Zasady kierowania i odpłatności za pobyt

w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”.


1. Podstawą skierowania do naszego DPS jest:
a). Pisemny wniosek osoby zainteresowanej zamieszkaniem w domu pomocy (lub jej przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego) - wniosek należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania osoby zainteresowanej   (wzór wniosku ) ,
b). „Rodzinny wywiad środowiskowy” przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania ,

Do wniosku dołącza się:
a) zaświadczenie od lekarza (wzór zaświadczenia) ,

b) kopie decyzji o wysokości dochodów osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS (oryginał decyzji o przyznanej rencie / emeryturze / zasiłku do wglądu pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej),

c) pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w dps,

d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2.Odpłatność za pobyt w DPS
a) obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
         ·   mieszkaniec domu,
         ·   małżonek, zstępni przed wstępnymi,
         ·   gmina, z której osoba została skierowana do DPS.

b) Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
         ·   mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
         ·   małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową;

c) Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 ustala Prezydent Miasta Tarnobrzega i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym -
od 1 marca 2024r. koszt wynosi 6 134,07zł.
https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2024/957/akt.pdf

3.Dodatkowe informacje:
- w nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w dps może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do dps;
- osoba ma prawo wskazać, w którym domu pomocy chciałaby zamieszkać (nie obowiązuje tzw. rejonizacja);

- wszelkich informacji udzielają pracownicy ośrodków pomocy
w Tarnobrzegu
- pracownicy MOPR  tel. 15 822-60-97 wew.305, strona internetowa: www.mopr.pl , e-mail: moprtarnobrzeg@mopr.pl; mopr@mopr.pl )
- pracownicy DPS Tarnobrzeg ul. Kurasia 7, tel. 15 821 32 54

Zegar

strona MOPR