Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Dom Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracjia dostępności cyfrowej, architektonicznej oraz informacyjno- komunikacyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7.

Oświadczenie.
DPS zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: tarnobrzeg.naszdps.pl    dpstarnobrzeg.naszbip.pl .
Data publikacji strony internetowej tarnobrzeg.naszdps.pl   2018.04.18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-03.
Data publikacji strony internetowej  dpstarnobrzeg.naszbip.pl 2020.04.22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-03.

1. Status pod względem zgodności
Niniejsze strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń:
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Na niniejszych stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-03.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół powołany Zarządzeniem Dyrektora DPS.

2. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością niniejszych stron internetowych prosimy o kontakt pod adres poczty elektronicznej: dpstbg@wp.pl . Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 15 821 32 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać na brak zapewnienia dostępności.

3. Postępowanie odwoławcze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej niniejszych stron internetowych, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej niniejszych stron lub elementu tych stron internetowych.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

4. Dostępność architektoniczna     
Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe w tym dla osób niepełnosprawnych (od ul. Kopernika).
Wejście ogólnodostępne (w tym dla osób odwiedzających w godzinach od 6.00-22.00)* znajduje się od ulicy Kopernika (za blokami nr 9,11,13).
Do wejścia prowadzą schody z poręczą oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, umożliwiający dostanie się na poziom parteru.
Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych, a instalacje urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do pomieszczeń ogólnodostępnych:
- komunikacja pozioma - korytarze na jednym poziomie, wejścia do pomieszczeń ogólnodostępnych są pozbawione progów;
- komunikacja pionowa - na prawo od wejścia głównego znajduje się winda z możliwością transportu 1 osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz z sobą asystującą.

Toalety znajdują się na każdym piętrze, i są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu osobie pełniącej dyżur na portierni lub pracownikowi administracji.
Dostęp do ogrodu i ścieżek spacerowych bez barier architektonicznych.           

5. Dostępność informacyjno- komunikacyjna
Przed drzwiami zainstalowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.
Na wprost wejścia znajduje się portiernia (portier pełni dyżury od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 do 22:00, a w soboty, niedziele i święta od 7:00 do 22:00).
W budynkach DPS nie ma pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy pracownika DPS.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki DPS, istnieje możliwość obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku w dogodny dla niego sposób.
W DPS nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online, jednak istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu (w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00). Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych, które chcą zyskać informacje o placówce, w tym o formach i zakresie świadczonych usług;
* odwiedziny zawieszone na czas ogłoszonej pandemii covid-19

Zegar

strona MOPR